Recente politieke ontwikkelingen op het gebied van straling en gezondheidsrisico's

 

Hieronder een overzicht van recente politieke ontwikkelingen op het gebied van straling. In steeds meer gemeenten en ook in de landelijke politiek is er bezorgdheid over de gezondheidsrisico's van straling en zijn politieke partijen en bewoners actief.  

 

Februari 2018: In de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben de VVD (Evert de Boer), de BVH (Gera Hensbergen), de SGP (Kees van der Merwe) en de CU (Dick Karssen) vanuit de gemeenteraad op 8 februari 2018 amendementen ingediend waarbij ze hun zorg hebben uitgesproken over de schadelijke effecten van straling bij gebruik van slimme lantaarnpalen, zeker bij gebruik van 5G en ook hun zorg geuit ten aanzien van privacy.  De werkgroep ‘Stralen doen we liever zelf’ vroeg de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug om de aanbesteding ‘Openbare straatverlichting en kabelnet’ aan te passen. De leden van deze werkgroep zijn bewoners van deze gemeente en zijn tegen invoering van slimme lantaarnpalen vanwege de risico’s voor de gezondheid en privacy. Op 19 februari 2018 heeft op initiatief van deze werkgroep een Raadsinformatiebijeenkomst plaatsgevonden over het te nemen raadsbesluit inzake de slimme lantaarnpalen. Alle partijen waren het eens dat de gezondheidsrisico's van straling ten onrechte tot dat moment onderbelicht waren gebleven.

Amendement VVD: https://www.heuvelrug.nl/document.php?m=61&fileid=148696&f=537cad56933eb1df52c8f390ccdd6701&attachment=0&c=103072 Amendement BVH https://www.heuvelrug.nl/document.php?m=61&fileid=148750&f=06616a9263acd29396b24a64575cc5aa&attachment=0&c=103072 SGP en CU file:///C:/Users/Martine/AppData/Local/Temp/180208%20am%20sgp%20cu%20openbare%20verlichting.pdf Voor het verslag van de bijeenkomst https://www.youtube.com/watch?v=2Sw9MJZHacE Voor informatie van de gemeente https://www.heuvelrug.nl/gemeenteraad/aanbesteding-van-de-openbare-verlichting-en-het-kabelnet_49094/ In het nieuws: https://regio90.nl/bewoners-wensen-aanbesteding-straatlan-taarns-zonder-straling-cameras-en-sensoren/ https://www.ad.nl/utrecht/verzet-tegen-enlsquo-slimmeenrsquo-lantaarnpaal-in-utrechtse-heuvelrug~af4c8e09/

 

Februari 2018: In Schaveren in de gemeente Epe is de werkgroep van bewoners 'Ons Mooi Schaveren' (OMS) in gezamenlijk overleg met de gemeente en KPN om op zoek te gaan naar alternatieve locaties voor een zendmast. Dit naar aanleiding van een unaniem aangenomen motie van 6 juli 2017 die D66 – na inbreng van zienswijzen door verschillende fracties - had ingediend. Hierin werd gevraagd om draagvlak te zoeken voor een zendmast in Schaveren. Wethouder Van Nuijs van Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Wijkgericht werken voerde hierna afzonderlijke en gezamenlijke gesprekken met de partijen.

Link naar de motie https://onsmooischaveren.nl/sites/default/files/2017-09/motie-d66-epe-zendmast-schaveren.pdf  Het antwoord van het College op de vragen van D66 https://drive.google.com/file/d/0B23-ETVza_suTWdlWXNYcWhLRDg/view Link naar de website van OMS https://onsmooischaveren.nl/zendmast-wat-is-er-gedaan In het nieuws http://veluweland.nl/lokaal/oplossing-voor-zendmast-emst-345835 https://www.destentor.nl/epe/onderzoek-naar-andere-locaties-zendmast-kpn~abe5efea/  https://www.epe.nl/in-epe/nieuws_41625/item/mogelijkheden-voor-alternatieven-zendmast-schaveren-worden-onderzocht_32563.html

 

Februari 2018: In de gemeente Haarlem hebben - na plaatsing van een tijdelijke zendmast tussen een flatgebouw aan de Claus Sluterweg en het Coornhert Lyceum - een aantal bewoners zich verenigd in de werkgroep Stralingsbewust Zuid-Kennemerland. Er heeft na de plaatsing van de mast een hoorzitting plaatsgevonden, er zijn handtekeningen verzameld en er is ingesproken bij de vergadering van de Commissie Beheer. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een Raadsmarkt (voorlichtingsbijeenkomst) over zendmasten en gezondheid op 29 november 2017. Deze werd door de gemeente georganiseerd op initiatief van de politieke partij Trots Haarlem. Op 15 februari 2018 heeft Sander van den Raadt namens Trots Haarlem het initiatiefvoorstel ‘Haarlem Stralend Gezond’ aan de gemeenteraad in Haarlem gepresenteerd. Hierin wordt onder andere gevraagd na te denken over hoe we de openbare ruimte ook toegankelijk kunnen houden voor stralingsgevoelige mensen en om na te denken over de mogelijke gevolgen van de 5G-technologie voor de gemeente en haar inwoners. Naar verwachting zal er nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen gestemd gaan worden over dit initiatiefvoorstel. Ook spannen ruim dertig buurtbewoners een kort geding aan tegen de gemeente Haarlem, omdat er een zendmast op enkele tientallen meters van hun huis wordt geplaatst. De mast wordt geplaatst naast de velden van de Haarlemse voetbalclub United Davo, die aan een woonwijk grenst. Een opmerkelijke keuze, vinden buurtbewoners, die zich zorgen maken om de gezondheid van hun kinderen. Het kort geding vindt op donderdag 8 maart plaats.

Naar de website van de werkgroep https://stralingsbewustzuidkennemerland.nl/ In de media https://stralingsbewustzuidkennemerland.nl/in-de-media/

 

Januari 2018: D66 heeft op 30 november 2017 en op 15 januari 2018 vragen gesteld aan het college van de gemeente Voorschoten over een tijdelijke zendmast en hoogspanningsmasten. Daarin vraagt ze aan het college in actie te komen en om verplaatsing van de mast naar een locatie buiten de bebouwde kom, verder uit de buurt van een basisschool en van de woningen van ouderen. Ze geeft aan dat het college ook al lang weet dat mensen klachten hebben, maar er geen onderzoek naar gedaan heeft.

Zie voor de beantwoording van de schriftelijke vragen van 30 november week 2. Voor de schriftelijke vragen van 15 januari zie week 3 en de beantwoording ervan week 7. https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen-2018_44444/ In het nieuws https://www.voorschotenonline.nu/index.php/d66/4834-d66-bescherm-de-gezondheid-van-alle-inwoners-bij-zendmasten-en-hoogspanningskabels

 

December 2017: In Haarlo in de gemeente Berkelland In Haarlo in de gemeente Berkelland heeft een actiegroep 130 handtekeningen verzameld (van de ongeveer 600 volwassen inwoners) om de plaatsing van een zendmast vlakbij de dorpskern tegen te gaan. Ook hebben ruim twintig Haarloërs in brieven en zienswijzen aan de gemeente beargumenteerd waarom de zendmast op tenminste een kilometer afstand van de bebouwde kom moet komen. Zij vinden vooral dat de leefomstandigheden en gezondheidsrisico’s van mensen en dieren (bijvoorbeeld bijen en paarden) in Haarlo en omgeving gerespecteerd dienen te worden en pleiten ook voor behoud van het natuurlandschap. Op 12 december 2017 organiseerde de gemeente naar aanleiding van de zienswijzen en petitie een inloopbijeenkomst voor de dorpsbewoners, waar ook stralingsbewuste inwoners van Haarlo een stand hadden. Tijdens deze bijeenkomst konden inwoners kiezen tussen drie door de gemeente aangewezen locaties, die echter geen van drieën aan de in de zienswijzen en petitie aangedragen bezwaren en pleidooien tegemoet kwamen en bovendien de door de inwoners aangedragen alternatieve locaties vanwege ‘onvoldoende bereik’ buiten beschouwing lieten. Over criteria voor de beoordeling van de alternatieven bestond onduidelijkheid bij de inwoners. Op aandringen van de stralingsbewuste groep, werd tijdens de inloopbijeenkomst een vierde keuzemogelijkheid toegestaan, ‘geen van deze locaties’. Tot nu toe volhardt de gemeente echter in een van de drie door haar aangedragen locaties. Een nieuwe procedure tot het indienen van zienswijze is gestart en loopt tot eind maart.

In het nieuws https://www.haarlosbelang.nl/2018/01/28/onrust-en-onbegrip-vergunningstraject-zendmast/ https://www.tubantia.nl/achterhoek/onrust-in-haarlo-door-zendmast-van-kpn~aed7a5aa/ Dr L.Vriens heeft op 19 juli 2017 een lezing gegeven aan de bewoners van Haarlo https://www.stopumts.nl/doc.php/Oproepen/10815/lezing_in_haarlo_%28achterhoek%29_op_19_juli_2017

 

December 2017: Kamerlid von Martels heeft op 9 november 2017 kamervragen gesteld aan de Staatssecreataris van Infrastructuur en Waterstaat van Veldhoven- van der Meer over elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit. Deze zijn op 7 december beantwoord.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017Z15008&did=2017D31701 In het nieuws http://www.rtvoost.nl/nieuws/279676/maurits-von-martels-cda-stelt-kamervragen-over-elektromagnetische-straling# https://www.stichtingehs.nl/blog/150-cda-in-de-bres-voor-ehs-en-elektrostress https://sosstraling.nl/2017/12/19/straling-nu-ook-op-de-agenda-van-tweede-kamer/ http://www.rtvoost.nl/nieuws/282796/tweede-kamerlid-von-martels-niet-tevreden-met-antwoorden-over-elektrohypersensitiviteit

 

December 2017: Op 7 december 2017 is bekend gemaakt dat het zendpark in Zeewolde door defensie wordt verbouwd tot zendstation. Het zendstation wordt daarmee het eerste militaire object van Flevoland. Defensie kocht het zendpark in 2012 van de toenmalige Wereldomroep. Het is de bedoeling dat het vanaf medio 2020 gebruikt kan worden.  Bij eerder gebruik van dit zendpark nam raadslid Douwe Monsma van het CDA het op voor de omwonenden die ten tijde van de Wereldomroep ziek werden door de straling. Ook werd apparatuur gestoord door de zendmasten. Het CDA vreest dat de komst van het zendstation van defensie een voldongen feit is. Toch wil de fractie kijken of bezwaar maken tegen de bouw- en zendvergunning het project nog kan tegenhouden.

In het nieuws http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/154441/zeewolde-zendpark-wordt-zendstation-voor-defensie Eerder heeft dit ook al gespeeld en melden bewoners over gezondheidsklachten door de zendmast https://www.digibron.nl/search/detail/598cbd1e6eac75e2e748da62ea353fea/flevoland-kan-weinig-doen-tegen-zenderpark  https://www.digibron.nl/search/detail/012df9f91f202e10966c397e/straling-zendmasten-plaag-voor-zeewolde

 

November 2017: In Riel loopt er een beroepsprocedure bij de rechtbank over een vergunning voor de plaatsing van een zendmast. In deze procedure is er door de belanghebbenden advies ingewonnen bij een radiotechnische expert over mogelijke alternatieve locaties. Hierin is geoordeeld dat alternatieve locaties geschikt zijn.

 

Oktober 2017: In de gemeente Bilthoven wordt een mast van T-Mobile geplaatst ondanks een beroep van omwonenden van het Dudokkwartier op burgemeester Sjoerd Potters om er een stokje voor te steken. 150 omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen de vergunning van een zendmast die vlak achter hun huizen komt te staan. Op 28 maart 2017 had er een hoorzitting plaatsgevonden waar het bezwaar toegelicht kon worden. Beter de Bildt had al eerder schriftelijke vragen aan het College gesteld. Wethouder Hans Mieras van D66 heeft nog een poging ondernomen de mast elders geplaatst te krijgen – in overleg met woningbouwcorporatie SSW over plaatsing van de mast op een complex in de wijk en T-mobile – maar zonder succes. Bewoners gaan in beroep tegen het besluit van de gemeente en overwegen een voorlopige voorziening. Verder is er in de gemeente een nieuw Antennebeleid tot stand gebracht. Wethouder Mieras zegt erover: “Zulk beleid voorkomt niet dat er nieuwe masten komen, maar vereist bijvoorbeeld wel het vooraf betrekken van de omgeving door de aanvrager”. te komen. Eerder - een week voorafgaande aan de hoorzitting over de zendmast - werd er een motie (unaniem) over aangenomen waarin het College werd gevraagd een eigen Antennebeleid te ontwikkelen. De motie werd ingediend door Pim van de Veerdonk van Beter de Bildt.

Over de hoorzitting: https://www.biltschecourant.nl/nieuws/algemeen/135518/hoorzitting-over-bouw-zendmast-de-leyen Op 30 maart wordt het College door Pim van de Veerdonk gevraagd om een antennebeleid op te stellen conform de Voorbeeldnota Gemeentelijk Antennebeleid met daarin tenminste duidelijkheid over gebiedsindeling, informatieverstrekking en communicatie naar omwonenden, betrokkenheid omwonenden en verantwoordelijkheden voor betrokken partijen en deze in de vorm van een startnotitie voor te leggen aan de raad binnen zes maanden (agendapunt 7). Motie van 30 november van Pim van de Veerdonk van Beter de Bildt om voorlopig geen nieuwe vergunningen voor masten af te geven totdat een nieuw antennebeleid is vastgesteld (agendapunt 9) en motie van 14 november van Peter Schlamilch om beleid te maken dat zendmasten echt reguleert (agendapunt 10)  https://raadsinformatie.debilt.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/30-november/20:00/Motie-vreemd-aan-de-agenda-Voorlopig-geen-nieuwe-antennemasten-Beter-De-Bilt/  Motie van 2 december 2017 van Peter Schlamilch om tot aanpassing van het Antennbeleid te komen waarbij geen zendmasten in woonwijken worden geplaatst (agendapunt 10) https://raadsinformatie.debilt.nl/Vergaderingen/Commissie-Openbare-Ruimte/2017/07-december/20:00/Motie-vreemd-aan-de-agenda-Antennenota-2017-Fractie-Schlamilch/ Nieuw Antennebeleid https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-215353.html In het nieuws https://www.ad.nl/utrecht/verzoek-voor-planschade-kan-komst-zendmast-vertragen~a3214094/ https://www.ad.nl/utrecht/bilthovenaren-doen-beroep-op-burgemeester-in-strijd-tegen-zendmast~a30e6a33/ http://regiotvdebilt.nl/artikel/83105019/vergunning-antennemast-de-leijen-blijft-in-stand

 

Oktober 2017: In de gemeente Súdwest-Fryslân, de grootste gemeente van Nederland hebben de raadsleden op 5 oktober 2017 de motie Antennebeleid unaniem aangenomen. Het doel van de motie is om tot een nieuw antennebeleid te komen waarbij het voorzorgsprincipe gehanteerd wordt en er geen zendmasten worden geplaatst nabij bewoning. De drijvende kracht achter de motie is de werkgroep Zendmast Anders in Heeg die in 2016 is opgericht. De aanleiding om de werkgroep op te richten was dat veel bewoners van Heeg zich zorgen maakten om de zendmasten die in het dorp staan en zij een groot aantal ziektegevallen in verband brachten met de zendmasten. Met het aannemen van de motie heeft de wethouder zich gecommitteerd zich in te gaan zetten voor een herziening van het antennebeleid.

 De raadsvergadering in de gemeente Súdwest-Fryslân waarin de motie is aangenomen: https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/vergadering/363961/Raadsvergadering%2005-10-2017 (Agendapunt 29) de website van de werkgroep uit Heeg: http://duurzaamheeg.nl/zendmast-anders/ In het nieuws https://stichtingehs.nl/152-antennebeleid-op-basis-van-voorzorgsprincipe

 

September 2017: De SP (Pierre van Rooden) in de gemeente Hilversum wil geen antennes op de Clemenskerk. De SP vindt dat de zendmasten, die T-Mobile daar wil plaatsen, vermeden moeten worden omdat de Paulusschool erg dicht in de buurt is en plaatsing van 4G-antennes in de buurt van kinderen een onverstandige en onverantwoorde keuze is. Op 7 september 2017 wordt de kwestie aangekaart tijdens de commissie Ruimte. Schriftelijk heeft Van Rooden toegelicht dat het helemaal niet duidelijk is wat het effect van de straling is van de zendmasten voor buurtbewoners en de basisscholieren en dat je met de gezondheid van onze jeugd alle risico’s wil wegnemen en alle voorzorgsmaatregelen wil nemen. De SP vindt dat de plaatsing van zendmasten vermeden dient te worden op kwetsbare plaatsen zoals scholen, zorginstellingen en plekken waar mensen langdurig aanwezig zijn.

 Vraag van de SP aan wethouder Voorink over het plaatsen van antennes op de Clemenskerk en Wethoudersbrief plaatsing 4G op de Clemenskerk, zie agendapunt 7 http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=hilversum&agendaid=IBABS-100056873&FoundIDs=D4c5241be-0a49-4269-9b81-4888b811f6ae,D350cb9ac-d3d7-434e-9ee7-21d731841bab Brief Stichting vrienden van de Clemenskerk met bezwaren tegen plaatsing van de zendmast, zie punt 3 van de agenda http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=hilversum&agendaid=IBABS-100056932&FoundIDs=D93cf635a-7169-439b-9c6f-f96fa652cba7   https://www.gooieneembode.nl/nieuws/politiek/81369/sp-plaats-geen-telecomantennes-op-clemenskerk-?redir in het nieuws: https://www.gooieneembode.nl/nieuws/politiek/81369/sp-plaats-geen-telecomantennes-op-clemenskerk-?redir

 

Juni 2017: In navolging van Heeg heeft uit dezelfde gemeente ook Blauwhuis een werkgroep opgericht (Antenne Blauwhuis) nadat KPN het voornemen had geuit om in Blauwhuis een zendmast te plaatsen. De werkgroep heeft op 30 mei 2017 vragen gesteld in de vergadering Commissie DSO. Het doel van de werkgroep is om in samenwerking met de gemeente, KPN en omliggende dorpen zoeken naar een alternatieve locatie voor het plaatsen van een zendmast in de regio. Door het initiatief van de werkgroep is door KPN uiteindelijk besloten de geplande 40 meter hoge zendmast midden in Blauwhuis niet te plaatsen. KPN is bezig met een heroriëntatie van de opstelpunten in de gemeente Súdwest-Fryslân. De mast in Blauwhuis zou op slechts 200 meter van een basisschool en naast het voetbalveld komen te staan. Op beide plekken spelen vaak veel kinderen.

Persbericht van de werkgroep http://www.blauhus.nl/news/170605/persbericht.pdf Voor het terugkijken van de vergadering vebn de Commissie DSO https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/vergadering/363927/ Een bericht van de dorpsbewoners https://stralingsbewustzuidkennemerland.nl/wp-content/uploads/2017/08/Bericht-dorpsbewoners-Blauwhuis.pdf https://www.omropfryslan.nl/nieuws/728519-blauwhuis-krijgt-voorlopig-geen-zendmast

 

Mei 2017: Op 18 mei 2017 is er in de gemeente Utrecht een motie aangenomen door de raadsleden van de PvdA, PvdD, D66 en GL. Zij vinden dat er een oplossing moet komen voor de problemen van bewoners veroorzaakt door de zendmast op een kerktoren in Lombok, Utrecht. Op 12 januari 2017 heeft er een Raadsinformatiebijeenkomst plaatsgevonden waarin Utrechtse Raadsleden (die gaan over gezondheid) en de wethouder zich hadden laten informeren over de overlast door de T-Mobile zendmast in de katholieke Antoniuskerk in Lombok. Wethouder Everhard heeft maatregelen aangekondigd om uitvoering te geven aan de motie.

Link naar de motie https://utrechtstad.partijvoordedieren.nl/moties/actuele-motie-zendmast In het nieuws https://www.duic.nl/algemeen/zendmast-zorgt-gezondheidsklachten-lombokkers/ https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1488714/gezondheidsklachten-door-zendmast-lombok.html  https://www.nu.nl/utrecht/4281529/zendmast-zorgt-gezondheidsklachten-bij-lombokkers.html  https://www.ad.nl/utrecht/zendmast-op-antoniuskerk-in-lombok-veroorzaakt-oorpijn~a1ca806d/

 

Mei 2017: In Noordbroek in de gemeente Midden-Groningen heeft Vodafone een vergunningsaanvraag ingetrokken nadat de fractie van Menterwolde Gewoon een aantal kritische vragen had gesteld over de komst van een zendmast. Ouders vreesden dat de 40 meter hoge zendmast naast het gebouw, waarin ook de school is gevestigd, slecht zou zijn voor de gezondheid van hun kinderen. 

http://www.dvhn.nl/groningen/Geen-zendmast-in-Noordbroek-22224397.html

 

April 2017: In de Zwolse wijk Aa-landen in de gemeente Zwolle gaat de plaatsing van de T-mobile-zendmast niet door vanwege vernielingen aan de fundering. Onbekenden hebben ijzeren pennen van de funderingsblokken verwijderd, vermoedelijk met een slijptol, en de pijlers van de mast moeten op die pennen worden geschroefd. Er is een jarenlange strijd gevoerd over de plaatsing van de mast. Buurtbewoners waren fel tegen de komst van de zendmast omdat ze voor gezondheidsproblemen vrezen en aantasting van het uitzicht. De rechter wees de bezwaren van de hand.

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=267420

 

April 2017: Informatiebijeenkomst in dorpshuis Het Kompas in de gemeente Grootegast over een vergunningsaanvraag voor de plaatsing van een zendmast in Lutjegast. KPN wil op de  hoek van het sportveld aan de Torenkamp in het dorp een 36 meter hoge extra zendmast plaatsen. De zendmast komt op 112 meter afstand van woningen. Bewoners vrezen voor gezondheidseffecten en dat huizen straks minder waard zijn. Wethouder Sjabbo Smedes heeft aangegeven de geluiden tijdens de zitting als college van B en W mee te nemen bij het beoordelen van de vergunnningsaanvraag.  

http://www.het-westerkwartier.nl/nieuws/47161/plan-voor-zendmast-kpn-in-lutjegast/ 

 

Januari 2017: protest tegen de plaatsing van een 36-meter hoge zendmast in de gemeente Lisse. De zendmast komt op 120 meter van de tuinen van omwonenden te staan. 46 Lissenaren hebben bezwaar gemaakt.

https://www.leidschdagblad.nl/duin-en-bollen/massaal-protest-tegen-mast-lisse

 

In een aantal gemeenten lopen er bezwaar/beroepsprocedures. In deze procedures zijn vergunningen verleend door de gemeenten voor plaatsing van zendmasten: Limmen in de gemeente Castricum, Ootmarsum in de gemeente Dinkelland, Noordscheschut in de gemeente Hoogeveen (beroep tegen antennes in een hoogspanningsmast) en Weesp.

Limmen: https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo/protest-tegen-zendmast-limmen. Ootmarsum: https://www.tubantia.nl/dinkelland/tegenstanders-zendmast-ootmarsum-naar-rechter-in-zwolle~a20eb0be/ http://www.dvhn.nl/drenthe/Hoogspanningsmast-Noordscheschut-wordt-zendmast-protest-omwonenden-22439736.html http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/126066/Omwonenden-zendmast-Noordscheschut-gaan-tot-het-gaatje

 

 Samengesteld door Martine Vriens

Reactie schrijven

Commentaren: 3
 • #1

  Piet van Velzen (donderdag, 01 maart 2018 21:55)

  Hartelijk dank voor uw prima overzicht, dat geeft de burger toch weer moed. Hetgeen waar ik meer om verlegen zit, zijn directe oplossingen en met mij vast wel meer mensen.
  Maar goed men moet ergens mee beginnen.

  Vriendelijke groet,

  Piet

 • #2

  Margriet Appel (donderdag, 15 maart 2018 22:38)

  Dank voor dit mooie overzicht !

 • #3

  Janneke Cromjongh (maandag, 24 december 2018 11:42)

  Dank Martine Vriens voor deze opstekers.
  Bewustwording is in gang gezet en actie heeft zin!
  Dat blijkt uit deze hoopgevende informatie.